MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hükümve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarakanılacaktır)

B.‘JAAGRAVII TASARIM LIMITED STI.’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarakanılacaktır)

AD- SOYAD: [customer] [first_name] [last_name] [/customer]

ADRES: [billing_address] [first_name] [last_name] [company][address1] [address2] [phone] [city] [zip] [province] [country] [country_code][name] [/billing_address]

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişionayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibibelirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konudabilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılıterimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni(RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya dayapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işlemininkonusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye malsunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarlaedinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesiüzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamdakullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddimalları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerindenelektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatıbelirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı TüketicininKorunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerigereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlanedilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadargeçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadargeçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

www.jaagravii.com

Ünvanı : JAAGRAVII TASARIM LIMITED STI.

Adres : CIHANGIR MAH. BASKURT SOKAK EKINCI APT. DAIRE 1 KAT-2

            BEYOGLU ISTANBUL

Telefon : +905527565257

Eposta : hello@jaagravii.com

 

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

[shipping_address]

Teslimat Adresi : [first_name] [last_name] [company] [address1][address2] [city] [zip] [province] [country] [country_code]

Telefon :  [phone]

İsim: [name]

[/shipping_address]

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

[customer]   

Ad/Soyad/Unvan : [first_name] [last_name]

Telefon : [phone]

Eposta : [email]

[/customer]

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü,miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesindeyayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürününtemel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihinekadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadargeçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadargeçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satışfiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam

[line_items] 

[title] [quantity] [sku] [variant_title] [vendor] [name][price] 

[/line_items]

8. FATURA BİLGİLERİ

[billing_address]  

Ad/Soyad/Unvan : [first_name] [last_name] 

Adres : [company] [address1] [address2]  [city] [zip][province] [country] [country_code]

Telefon : [phone]

Eposta / kullanıcı adı : [name]

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresinesipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

[/billing_address]

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusuürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin önbilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidiverdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyielektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasındanevvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilenürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme veteslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan vetaahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamakkaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindekiön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiğiadresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’yateslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilenniteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereğiolan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasalmevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk vedürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi,işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ilehareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadanALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite vefiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerinegetirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerinegetiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olaraktüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iadeedeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yielektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürünbedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde,SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiğiadresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartınınyetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelininilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde,ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya aitolacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, öncedenöngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veyageciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşmekonusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğinikabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşmekonusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresininengelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talepetme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halindeALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisinenakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise,ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 güniçerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartınaiade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkinortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesindensonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ileilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlututamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilenveya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit vemobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta,SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğeramaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabuletmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerindebulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan öncemuayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplımal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetinhasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetinözenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmetkullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilininaynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılankredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredikartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılankredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasındankredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dantalep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadargeçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisindekarşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiğikişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgileringerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimiüzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasalmevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul vetaahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamenve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamudüzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edicişekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarınatecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetlerikullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.)işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendikontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veyaişlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bulinkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi birweb sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen websitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliğitaşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya dabirkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsensorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından aritutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikalettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasındandolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olmasıdurumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimtarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıylahiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçegöstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmetsunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığıtarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicininonayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkıkullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ yaaittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusundabilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süreiçinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılıbildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma HakkıKullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olmasışarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İadeedilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemişolduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlaradına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standartaksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesigerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren engeç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokanbelgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almaklayükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerindebir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nınzararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malınveya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik vebozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafındandüzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanyakapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusundahazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo vebikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulmatehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’yateslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iadeedilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildiktensonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayanürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergigibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilenhizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veyagörüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, verikaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarfmalzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesiYönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkınınkullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo,bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetlerile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesiiçin ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmalarıgerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumdatemerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartısözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağınıkabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollarabaşvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilirve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI,borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanınıödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşimyerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunlarıhakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkinbilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı içintüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunanuyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz)Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındakiuyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç binaltı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakemheyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (ikibin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındakiuyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyigerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICItarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsaldüzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI :  JAAGRAVII

www.jaagravii.com

Ünvanı : JAAGRAVII TASARIM LIMITED STI.

Adres : CIHANGIR MAH. BASKURT SOKAK EKINCI APT. DAIRE 1 KAT-2

            BEYOGLU ISTANBUL

Telefon : +905527565257

Eposta : hello@jaagravii.com

[customer]

ALICI : [first_name][last_name] 

[phone]

[/customer]